مطالب حوزه اختصاصی جهانی پرس

بی مهری تولیدکنندگان فیلم به «طراحی لباس»

به گفته سمیه سنقری طراحی لباس رشته ای تخصصی است که فرد باید در آن علاوه بر علاقه، تخصص کافی نیز داشته باشد اما متاسفانه این گونه نیست. در این هنر باز است و همه دارند کار طراحی می کنند.

'Two honorary members of Setia۱۱۴۷IG Were identified '

The International Monetary Fund was assumed to be the Auditor of the secretariat and Interpol as the Technical Assistant to the International Group.

صندوق فرصتهای شغلی برای معلولان تاسیس می شود

صندوق فرصتهای شغلی برای معلولان تا پایان سال راه اندازی می شود.