208344 تغییر"رل نشین"، "مقاومت" رااز سقوط نمی رهاند! <p>جهانی خبر- جبارآذین -خوراک این روزهای رسانه ها ومحافل سینمایی،تغییر دبیر&quot;جشنواره فیلم مقاومت&quot;است. جشنواره ای که با اهدافی ارزشمندتاسیس شد وبنابود یاورسینماگران و فیلمهایی که مورداجحاف جشنپاره های دولتی،تزیینی و تشریفاتی به غلط منتسب به عنوان مبارک فجر قرار گرفته اند وهمچنین رونق تولیدات خوب وفاخرسینمای مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس باشد که به رغم تمام همت هایش نتوانست فراترازقامت کوچک خود حتادرحد قواره سینمای کشور، قدعلم کند.. &quot;محمدخزاعی&quot; در رسانه و سینما،چهره ای منفی ندارد و درمدت دبیری محفل مقاومت ،درحدبضاعت خود،زورش را زده است، لذاتغییراوبه معنای تغییرمثبت این جشنواره نیست،چرا که معضل اصلی آن، به چگونگی &quot;رل نشین&quot; خلاصه نمی شود. مساله اصلی، ساختار غیراستاندارد،اجرای تاثیرناگذار ودرجازدن و فرسوده شدن پیچ ومهره های اتومبیل جشنواره مقاومت است. ازهمین رومهم نیست که خزاعی می رود وکسی دیگردرچارچوب نگرش غیر تخصصی،گروهی و اداری به جای او می نشیند، مهم اینکه، اتومبیل دورهمی مقاومت، علی رغم شعارهای با معناومحتوا وجذابی که روی آن نوشته شده ازمنظر هرچهارچرخ؛ ساختار،اجرا،مضمون و تاثیرگذاری، پنچر است.به همین دلایل،اگر مساله اصلی مقاومت، سینما و فرهنگ و مردم و مقاومت است ونه نگاه گروهی و منافع شخصی و پز ودیسیپلین! باید طرحی دگراندازد، وگرنه با تغییر رل نشین، گرچه راننده هم وارد باشد، نمی توان ونمی شود،اتومبیل فرسوده و پنچرمقاومت راتامقصدکه هیچ،حتابه حرکت درآورد. این شتری است که مقابل درانجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس،حوزه هنری،محفل عمار و.......هم خواهدخفت.سامان یافتن فرهنگ وهنر،سیماوسینمای ایران ازبیراه های حزبی و گروهی ممکن نیست،تنهاراه، ملی و مردمی شدن آنها است!</p>