207924 نامه دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی ایران به قوه قضاییه : اساسا ایجاد کنندگان موانع تولید رفع و دفع گردند دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی ایران در نامه ای به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه از ایشان خواست تا اساسا ایجاد کنندگان موانع تولید رفع و دفع گردند. <p>به گزارش جهانی خبر ؛ متن نامه محسن نقاشی به این شرح است:</p><p>ریاست محترم قوه قضاییه&nbsp; حضرت آیت الله رییسی</p><p><br />&nbsp;صنایع غذایی و کشاورزی ایران در چند دهه اخیر از موفقترین صنایع کشور بوده و بعد از نفت بالاترین رقم صادرات ودارای بیشترین رقم اشتغال کشور است و بهمین دلیل در لبه تیغ بدخواهان قرار گرفته است لذا بدینوسیله تقاضا داریم در سال جهش تولید&nbsp; فرصت از جریان ضد تولید و&nbsp; علاقمندان به واردات&nbsp; سلب شود و اجازه داده نشود که&nbsp; بیشتر از این تولید را توسط ایادی خود نابود کنند&nbsp;&nbsp;هر روز هجمه های جدیدی را به صنایع غذایی کشاورزی وارد میکنند، اگر موفق شده بودند با ان هجمه ها،&nbsp; کشاورزی خصوصا گندم&nbsp; را تخطئه کنند در سالهای تحریم و واقعه کرونا شاهد چه وضعی میبودیم <br />امروز تمامی کشورهای صادر کننده گندم و جو و خوراک دام&nbsp; بدلیل ویروس کرونا ، صادرات از کشورشان را منع کرده اند و اولویت را به تامین مردم&nbsp; کشور خود دانسته اند، جریان ضد تولید سالها ست برای حفظ منافع و حساب&nbsp; بانکیهای خود و شاید هم دلبستگی های&nbsp; دیگر......&nbsp; قویا با تولید مخالفت داشته&nbsp; و مانع تراشی ها و دسیسه های حساب شد ه ای را توسط ایادی و همراهان&nbsp; ایجاد مینمایند که تولید کنندگان را بی هدف و شرایط تولید بیزاری ، را بوجود بیاورند و اگر توجه و تاکیدات مقام معظم&nbsp; رهبری و حمایت های&nbsp; رونق تولید و جهش تولید در این سالها&nbsp; نبود خدا میداند که چه بلایی این جریان برسر کشور و تولید میآورد <br />لذا بدینوسیله تقاضا داریم بمنظور&nbsp; تولید&nbsp; پایدار هر چه سریعتر قانونی توسط سه قوا مصوب گردد که به&nbsp; واردات هر نوع محصول کشاورزی و غذایی که امکان تولید در کشور میباشد ارز دولتی داده نشود ، چرا باید با ارز دولتی تیشه به ریشه تولید و اقتصاد کشور وارد شود&nbsp; ؟<br />چرا باید با ارز دولتی کالای خارجی وارد شود تولید کننده ایران ورشکسته شود و کارگر ایرانی بیکار شود ؟ <br />&nbsp;تولید کنندگانمان تمامی مواد اولیه را با ارز آزاد تهیه مینمایند،&nbsp; ولی باید با&nbsp; وارد کنند ه ای که&nbsp; همان محصول را با ارز دولتی وارد کرده است رقابت کند !!!!! <br />از مقام محترم تقاضا داریم که در سال جهش تولید بجای کار گروههای رفع موانع تولید ، اساسا ایجاد کنندگان موانع تولید رفع و دفع شوند&nbsp; و مسلما ریشه موانع تولید&nbsp; قطع خواهد شد&nbsp; و بمنظور اجرای فرمان جهش تولید توسط مقام رهبری <br />کار گروهی منسجم توسط تمامی&nbsp; تشکلهای مردم نهاد&nbsp; در جهت معرفی مزاحمان و مخالفین تولید ایجاد گردد که تولید کنندگان&nbsp; افراد خود کامه و مخالف&nbsp; با تولیددر ادارات را به قوه قضاییه معرفی نمایند <br />و در سال جهش تولید با این انحصارطلبآن که باعث نابودی تولید و تولید&nbsp; کنندگان شده اند مقابله جدی شود&nbsp; و مطمئنا با حذف این جریان شاهد جهش تولید بصورت&nbsp; چشمگیر ی خواهیم بود .</p><p>محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی ایران</p>