پایگاه خبری تحلیلی جهانی خبر

کد مطلب: ۲۰۸۲۱۵  |  تاريخ: ۱۳۹۹/۲/۱۸  |  ساعت: ۱۸ : ۳۲


سینمای ایران بایدملی شود!

جهانی خبر-جبارآذین  بخش نخست -  گرچه طی سالهاودرصدهانقدو یادداشت ومقاله ونشست، دیدگاه های خود درباره سینما،هنر وفرهنگ رابازگو کرده ام،ولی به خواست چندتن از سینماگران شاخص و ارجمند و احترام به درخواست آن ها، رئوس اساسی نظراتم درارتباط باسینما رابه صورت منسجم، یکپارچه وفهرست گونه،جهت استفاده احتمالی دوستان وکارشناسان، بازنویسی می کنم.سینمای ایران به رغم حضور،کوشش وفعالیت گروهی ازسینماگران سلامت اندیش و متعهدبه انواع بیماری ها و آلودگی هاازجمله مالی، اداری، فرهنگی،ساختاری و محتوایی مبتلا است. برخی ازاین بیماریهای بحران ساز،ریشه درنوع نگاه به سینماداردوبخشی دیگر حاصل عملکردمدیران،گروه ها و جریان های سینمایی وسیاسی است.  
 یک:سینمادرایران دارای تعریف وجایگاه مشخص وقابل دفاع قانونی،فرهنگی وهنری نیست.در قانون اساسی فقط درچندجمله کلی ازسینمایادشده که به شدت ناقص و قابل تفسیربه رای است. سینما به اساسنامه و آیین نامه کارشناسانه،واقعگرا و کاربردی نیازمنداست.
دو: سینمادرایران تبدیل به صنعت نشده و بازارمکاره است.باصنعت شدن قانونی سینما،بخش اعظم معضلات مالی وحقوقی و اجتماعی و...آن برطرف خواهدشد. سه:سینمادرکشورما مانندسایرهنرها و فرهنگ،ملوک الطوایفی اداره می شود وعمده نگاه هاوعملکردهای جاری درآن،نشات گرفته ازاهداف وسیاستهای حزبی، گروهی، سیاسی و جناحی وسلیقه ای است. سینماباید ملی و ازقید نگرش های محدود و عقب مانده جناحی و حزبی رها گردد.                  
 سه:سینمادرایران دولتی است وازطریق دولت تزریق مالی،اداره وسیاست گذاری شده و افسارگسیخته و غیر کارشناسانه دراموراداری و اجرایی آن دخالت می شود.
چهار:سینمابایدبه اهل آن واگذارشده ودولت درحدناظر وحامی حضوریابد.از همین روسینما وسینماگران بایدبه جای تکیه بردولت و ارتزاق ازسفره آن، روی پای خود بایستند ودل به تشکل های دولت ساخته سینماندهند و براساس منافع ملی سینما،تشکل های خاص خود رااحیا کنند.سینمای غیرقانومندودولتی، ابزاردست دولت ها شده ومی شود وباهرتغییروتعویض،سیاست ها،برنامه ها وحمایت هابرمبنای نگاه های جناحی، دچاردگرگونی می گردد، لذاوجود اساسنامه قانونمند ملی برای حیات وقوام سینماالزامی است.                ادامه دارد.
 


لينک مطلب: http://www.jahanikhabar.ir/ NSite/FullStory/?Id=208215

چاپ خبر