صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
گروه های خبری
اقتصادی
اجتماعی
هنر و اندیشه
محله خبر
اختصاصی جهانی پرس
تولید، اکران و پخش
آرشیو اخبار

ورود'سرمایه'آری، ورود'پولشوی'نه!

جهانی خبر- جبارآذین  - مبارزات عدالتخواهان اززاویه فرهنگ،هنر،معنویات و ارزشهاباپولشویی و پولشویان،باورودافراد،گروه ها، شرکتهاوجریان های غیرسینمایی که اهداف سیاسی، تجاری وحزبی را دنبال می کنند و همچنین رخدادهای مرتبط باامثال امامی و رضوی، درخصوص استفاده از سرمایه ها و افراد مساله دار،سبب مخدوش شدن یک موضوع مهم درعرصه فرهنگ وهنروسینماورسانه شده است.سینما وتولیدفیلم برارکان هنرمند، هنر، مدیریت، مخاطب و سرمایه استوار است وهرکدام ازاین مولفه هابایددرسینما،نقش وسهم وجایگاه خودراداشته باشند، ولی به دلیل نبود مدیریت و نداشتن سازوکارتخصصی، قانونی وشفاف،سینمای امروز ایران دچارانواع بیماری هاوهرج ومرج است و مانندهمه جای این مملکت،هیچ چیزوهیچ کس،سرجای خودنیست و این قرارنداشتن در جای خود،ازمنظرشرع و عرف و قانون، به معنای نبود عدالت است.چنین آشفته بازار و نبوددانش وتخصص در حوزه مدیریت سینما و گاه تولید فیلم و جذب سرمایه ، باعث بازشدن دروازه های سینما به روی هرکس وهر گروه شده و چون نظارت وجودندارد،برنابسامانی های سینمای کشورافزوده شده است.واقعیت اینکه، شمابه عنوان سینماگر،چنانچه بهترین فیلمنامه بامضامین عالی وبرترین عوامل فنی وهنری تولیدفیلم رادراختیارداشته باشید،اماسرمایه ای برای ساختن آن که امروزه تولید یک فیلم معمولی چندمیلیارد تومان هزینه دارد، وجود نداشته باشد، کاری ازدستتان برنمی آید و تولید فیلم مقدورنخواهدبود. ازآنجاکه امکانات و تسهیلات فرهنگ وهنر وسینما درکشورمابراساس قدرت وجایگاه دولتی ها وارگانی ها میان آن هاتقسیم شده وآن ها عمدتا از همفکران وهمسوهای خودپشتیبانی می کنند وامکانات خودرادر اختیارآن هاقرارمی دهند،شمامجبورمی شوید برای تعطیل نشدن، بقای تولید و گرداندن چرخ زندگی خودبه بخش خصوصی رجوع کنید تاشاید موفق به جذب سرمایه شوید.بدیهی اینکه سرمایه داران،آنهم درایران سرمایه داری که برمناسبات اقتصادی آن،دلالی سلطه دارد،به سودمی اندیشند وبخشی ازسرمایه آن هامانند سرمایه جاری درکشورازسلامت و شفافیت دوراست و امکان ورود هرگونه سرمایه به سینما وجوددارد.بااین همه می شود،باگزینش مدیران متخصص ومتعهد،جهت اداره امورسینما ومدیریت هوشمندانه، بهینه وهدفمند سینماگران،سرمایه هاراگزینش وشفاف وازآن هابرای تولیدآثارخوب ملی سینمایی استفاده کرد.بنابراین نباید باورودسرمایه به دلیل برخی غلط ها وانحراف ها، به هنر وسینما مخالفت کرد وباید میان آن و فرصت طلبان پولشوی وباندهای مافیایی که درسینماوهمه جاهستند ،تفاوت قائل شد.سینمابرای نجات ازبیماری ها وبحران های خود،بایدبه اهل آن واگذارشود!

شناسنامه


کدخبر: ۲۰۷۹۷۴
تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۸     ساعت: ۱۷ : ۳
امتیاز به این خبر:
  • 0
سرویس: اختصاصی جهانی پرس       زیرسرویس: اختصاصی جهانی پرس
انتشار:
تماس با ما


نام :*
ایمیل:
متن پیام :*
ارسال
نظرات


استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
  • ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير
  • ٢٣ ذو القعده ١٤٤١
  • Jul 14 2020