کد خبر :208054
سیمافیلم،بازارمکاره تلویزیون!

جهانی خبر- جبارآذین- به ظاهرهمه جای آسمان تیره صدا وسیما یکرنگ است. یکی ازبخش های مهم وتعیین کننده تلویزیون که برای ساماندهی تخصصی امورتولید فیلم و سریال درسیما ایجادشده"سیمافیلم"است.این بخش که مملوازکارمندان اداری است و بعضاازمیان خودی ها و براساس سلیقه ورابطه برخی مدیران، صاحب صندلی های مختلف آن شده ودربین آن ها به ندرت می توان کارشناس ومدیر آشنا بارسانه وسازوکارهای قانونی تخصصی تولیدفیلم وسریال یافت،سال هااست که عمدتا به یک مکان کاملا اداری سلیقه ای تبدیل شده و اغلب، دوستان گرمابه وگلستان هستندکه بااشاره و سفارش مدیران و مقام داران غیرکارشناس،بخت رفاقتی تولیدفیلم وسریال و.. نصیبشان می شود.این درحالی است که ده هاهنرمند وتهیه کننده و برنامه سازکاربلد،مدت های طویل است که پشت دراتاق های انتظاردرانتظارتولید،تعیین تکلیف برای کاریا خداحافظی و مشخص شدن اوضاع مالی و اداری تولیدات،زیرپای خودعلف سبز کرده اند.درجایی که اصولا بایدضوابط قانونی وسازوکارتخصصی،درایت ومدیریت حاکم باشدواموربرمبنای سیاستهای فرهنگی کشوراجراشود، سلیقه ورابطه حکم می راند.ازیکسو شاهدتولیدات رفاقتی وصدورمجوزوحمایت ازفصلهای مختلف فلان و بهمان سریال های ضعیف باسفارش و سلیقه این وآن هستیم وازدیگرسو،عده ای سریال ساز حرفه ای و خوش سابقه راسراغ داریم که پیوسته بادر های بسته آقایان درسیمافیلم روبرومی شوند. اوضاع این بازارمکاره سیماآنقدربد و آشفته است که جماعتی ازمدیران و منصب داران وواسطه ها ازروی سلیقه و رفاقت و منافع، درخصوص تولیدکنندگان، هنرمندان و تولیدات اعمال نظر می کنند.ازجمله باتولیدیک سریال بافیلمنامه ای قوی و گروه تولیدکننده مجرب،به بهانه هزینه بربودن مخالفت می کنند؛ جلوی تولیدفصل های بعدی سریالهای مردم پسندرابه دلایل شخصی وسلیقه ای می گیرند و بدتر اینکه،چون ازقیافه ویا برخوردکار شناسی یک تهیه کننده و... خوششان نمی آید،باحربه نادرست خرج تراشی برای سازمان،مانع تولیدفصلهای جدید یک سریال پرمخاطب می شوند.وقتی هم مورد انتقادقرارمی گیرند،به جای اصلاح خود وروش های نا درست،کاری که باکوشش وزحمت یک گروه تولیدشده ورضایت مردم را کسب کرده،ازعوامل آن که موفقیت سریال را رقم زده اند،می گیرند وتولیدفصل های بعد آن را به یک نورچشمی می دهند، مصداق مورداخیر، مجموعه تاریخی اجتماعی موفقی است که درقالب یک سریال کودکانه،به تازگی ازشبکه دوپخش شد! روزگاری سیما فیلم،فیلم سینمایی هم تولیدمی کردکه شکرخداازآن توبه کرد وگرنه اگر آن برنامه هم ادامه داشت،امروزمعلوم نبود، سیمافیلم به چه چیزتبدیل می شد.لازم است سیمافیلم،نقش وجایگاه قوانین وسیاست هاوضوابط تولیدفیلم وسریال و ویژگی های هنرمندان وتولیدکنندگان مطلوب رابراساس تخصص و سازوکار های تلویزیون، برای همگان مشخص کند تا تکلیف ها روشن شود!